แบบทดสอบนิทานเวตาลตอนต้นเรื่อง

กิจกรรมค้นหาสายเลือดเวตาลพันธุ์แท้

                                                                                                                พรสวรรค์ คำบุญ 

๑. นิทานเวตาลมีที่มาจากหนังสือเรื่องอะไร

    ก.เวตาลศาลติศีล    ข.เวตาลปัญจวิงศติ      ค.เวตาลพุทธิศรีระ          ง.เวตาลเทวนาครี

๒.นิทานเวตาลเขียนด้วยภาษาใด

    ก.อังกฤษ                   ข.บาลี                          ค.สันสกฤต                    ง.ฝรั่งเศส

๓.นามปากกากรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ใช้ในการเรียบเรียงเวตาลคืออะไร

    ก.รัชนี                       ข.กชกร                          ค.พ.ส.ม.                       ง. น.ม.ส.

๔. กรมหมื่นพิทยาลงกรณนำต้นฉบับของผู้ใดมาแปลเป็นภาษาไทย

    ก.ริชาร์ด เบอร์ตัน     ข.ริชาร์ด เกียร์       ค.โรเบิร์ต ยอร์ก               ง.โรเบิร์ต คลิบแลนด์

๕.นิทานเวตาลมีทั้งหมดกี่เรื่อง

    ก.๑๐                                    ข.๑๕                            ค.๒๐                            ง.๒๕

๖.กรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงแปลนิทานเวตาลทั้งหมดกี่เรื่อง

    ก.๑๐                                    ข.๑๕                            ค.๒๐                            ง.๒๕

๗.นิทานเวตาลมีรูปแบบการนำเสนอตามข้อใด

    ก.นิทานไม่รู้จบ        ข.นิทานซ้อนนิทาน          ค.นิทานพื้นบ้าน             ง.นิทานเจ้าหญิง

๘.คำสัญญาที่พระวิกรมาทิตย์มีต่อโยคีคืออะไร

   ก.การนำรูปปั้นเจ้าแม่กาลีขึ้นจากแม่น้ำคงคา     ข.การนำศพอมนุษย์จากป่าช้ามาให้โยคี

   ค.การที่ทรงตอบปริศนานิทานถึงยี่สิบเรื่อง        ง.การต้องต่อสู้กับอสูรที่รักษาประตูเมือง

๙.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเวตาลไม่ถูกต้อง

 ก.มีลูกตาสีเขียว                      ข.ผมและหน้าสีน้ำตาล   

 ค.ตัวเย็นชืดเหมือน                 ง.หางกระดิกเหมือนหางแกะ

๑๐.ข้อใดบอกลักษณะพระวิกรมาทิตย์ไม่ถูกต้อง

    ก.เผลอสติบ่อย           ข.มีคุณธรรมสูง              ค.ชอบฟังนิทาน              ง.รักษาสัญญา

๑๑.พระวิกรมาทิตย์ใช้กุศโลบายใดในการสืบเสาะข่าวสารบ้านเมืองพระองค์และประเทศใกล้เคียง

    ก.การมีทูตสัมพันธไมตรี                       ข.การส่งพระโอรสไปเรียนวิชา

    ค.การปลอมพระองค์ไปแสวงหาข่าว      ง.การใช้พราหมณ์ตระเวนจาริกบุญ

๑๒.ใครทำให้พระชายาของพระภรรตฤราชสิ้นพระชนม์

    ก. พราหมณ์               ข.ภรรยาพราหมณ์           ค.พระภรรตฤราช            ง.พระธรรมธวัช

๑๓.คำชมความงามของพระสนมคนใหม่ข้อใดที่ไม่ตรงกับนางในวรรณคดีไทย

    ก.นางมีใบหน้าเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ           ข.มีตาเหมือนเนื้อทรายที่ระแวงภัย

    ค.มีผิวที่เย้ยมะลิให้ได้อาย                                ง.มีคอเหมือนคอนกเขา

๑๔.ผลอำมฤตที่ทำให้อยู่ค้ำฟ้าผ่านมือคนกี่คนจึงถูกรับประทาน

    ก.๕               ข.๖                   ค.๗                  ง.๘

๑๕.”ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตพระองค์แก่พระองค์” เป็นคำกล่าวของใคร

    ก.โยคีศานติศีล          ข.อสูรปัถพีบาล              ค.เวตาล            ง.พระภรรตฤราช

Advertisements

2 thoughts on “แบบทดสอบนิทานเวตาลตอนต้นเรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s